AYDIN SAĞLIK PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI İlimizde sağlık alanında sivil toplum faaliyetleri yürüten odalar, dernekler ve sendikalar olarak, ülkemizde ve ilimizde yaşanan sağlık sisteminin işleyişi ve sağlık sorunları ile ilgili ortak akıl oluşturmak için bir araya geldik. Bundan sonra ki süreçte aşağıda bileşenleri belirtilen “Aydın Sağlık Platformu” olarak sesimizi daha gür duyurmak ve etkin kamuoyu oluşturmak için çalışacağız

~~BASIN AÇIKLAMASI
İlimizde sağlık alanında sivil toplum faaliyetleri yürüten odalar, dernekler ve sendikalar olarak, ülkemizde ve ilimizde yaşanan sağlık sisteminin işleyişi ve sağlık sorunları ile ilgili ortak akıl oluşturmak için bir araya geldik.
Bundan sonra ki süreçte aşağıda bileşenleri belirtilen “Aydın Sağlık Platformu” olarak sesimizi daha gür duyurmak ve etkin kamuoyu oluşturmak için çalışacağız.
Aydın Sağlık Platformu’nun bileşenleri şunlardır:
• Aydın Aile Hekimleri Derneği (AYAHED)
• Aydın Diş Hekimleri Odası
• Aydın Eczacı Odası
• Genel Sağlık İş Sendikası Aydın Şubesi
• Kadın Hekimler Platformu Aydın Grubu
• Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aydın Şubesi (SES)
• Aydın Tabip Odası
• Türk Sağlık Sen Aydın Şubesi
• Aydın Veteriner Hekimleri Odası
Şu anda ülkemizde ve ilimizde sağlık gündemini en çok meşgul eden konular
“Sağlıkta Şiddet”, “Jeotermal Elektrik Santralleri (JES)”, “Şarbon Hastalığı”dır.
Bunlarla ilgili platformumuzun ortak görüşleri şöyledir;
Öncelikle Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması hemen her gün yaşanan ve giderek kanıksanır hale gelen bir sorundur. Önemli bir konu da her geçen yıl sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır. Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor; sağlık çalışanına şiddet olağan hale getiriliyor, bizlerden ölümlere alışmamız bekleniyor. Ama biz, ne sağlık çalışanlarının şiddet görmesine ne de ölümlerine alışmayacağız.
Sağlık ortamını para kanılan bir hizmet sektörüne dönüştürenler; sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda performansa dayalı, gece-gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar artık bu politikalarından vazgeçmelidirler.
Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, öldürülmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanları ile dayanışma göstermeye davet ediyoruz. Mecliste sağlıkta şiddet için etkin ve caydırıcı bir yasanın çıkmasını talep ediyoruz.
Aydın’da toprakların gerçek sahipleri olan halka sorulmadan ve hatta halka rağmen JES’lerin yayılışı sürmektedir. Ne yazık ki yetkililer bu süreçte başta bilgilendirme ve denetim olmak üzere üzerlerine düşen birçok görevi hakkıyla yerine getirmemektedir. Aydın JES’lere bağlı olarak, her gün çürük yumurta kokulu bir hava solumaktadır. Gürültü kirliliği artmıştır. Atıkların yönetiminde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Topraklarımıza ve sularımıza karışan ağır metaller sağlığımız açısından çok ciddi bir sorundur. Tarım ve hayvancılık üzerine etkileri de her geçen gün artan şekilde ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde yapılan çalışmalar eksik, veri paylaşımı sınırlı ve sorunludur. Oysa dünya literatürüne baktığımızda; bu bölgelerde kalp hastalıkları ile acil hastane başvuruların özellikle yaşlı nüfusta arttığı; maruziyet dozu artıkça başvurunun da arttığı saptanmıştır. Yine bir izleme çalışmasında; tüm kanserlerde 1,21, pankreas kanserinde 1,93 meme kanserinde 1.48, prostatta 1.5 karaciğer 1,48 lenf ve kan kanserlerinde 1,54 non-hodgkinde 2,08 ve deri kanserlerinde 1,62 kat artış saptanmıştır. Kişilerin o bölgelerde yaşama süreleri ile jeotermal aktivitenin derecesi ile bu kanserlerin sıklığı ilişkili bulunmuştur.
Anayasamızda; “Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu” belirtilmektedir. Bu huzurlu hayatın sağlanması da devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.
Huzurlu bir hayatın ilk koşulu ise “sağlıklı bir hayat”tır.
Aydın halkının hak arayışını çok önemsiyor ve saygıyla destekliyoruz.
Ülkemizin temiz ve yerli enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğunun farkındayız; bununla birlikte Jeotermallerin doğru işletilip, halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek aksaklıkların giderilmesi ve bu amaçla gerekli denetimlerin ve gerekirse yaptırımların kamu otoritesi tarafından titizlikle yapılıp sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.
Ülkemizde maalesef son dönemlerde zoonoz yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar sıklıkla gündeme gelmekte, genellikle de spekülasyon nedeniyle toplum üzerinde ciddi bir korku meydana getirmektedir.
Ülkemizde veteriner hekimlerimizin özverili çalışmaları ile tüberküloz, brucella, şarbon ve kuduz gibi son derece tehlikeli zoonozlar toplum sağlığını çok fazla etkilemeden kontrol altına alınabilmektedir.
Son günlerde sosyal ve yazılı-görsel medyadan da takip ettiğimiz üzere şarbon hastalığı konusunda sizleri tekrar aydınlatmakta fayda görüyoruz.
Şarbon hastalığının etkeni “Bacillus Anthracis”dir. Bu hastalık esas olarak ot yiyen hayvanların hastalığıdır ve insanlara hasta veya ölü hayvanlardan bulaşır. İnsanlarda ve hayvanlarda ortaya çıkan bilinen en eski hastalıklardan birisidir ve hala güncelliğini korumaktadır. Şarbon bakterisinin sporları çevre şartlarına son derece dayanıklı ve bulaşıcıdır. Deri, sindirim ve akciğer olmak üzere üç formu vardır. Akciğer formu ile sindirim formunda ölüm oranı yüksek iken deri formunda bu oran oldukça düşüktür.
Şarbon hastalığına yakalanan hayvanlar genellikle kısa sürede öldüklerim için tüketime sunulabilme ihtimali düşüktür. Burada en önemli konu ruhsatlı mezbahanelerde veteriner hekim kontrolünden geçen hayvanlarının etlerinin tüketilmesidir. Bunu da anlamanın en kolay yolu kasap vitrinindeki karkasın üzerindeki mavi mührü görmektir. Yetkililerden mezbaha dışı kesimlerin önlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması konusunda duyarlılık bekliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
AYDIN SAĞLIK PLATFORMU

 

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

10 Ekim 2018 Çarşamba tarihinde ve 11:30:50 saatinde yayınlandı. - 1175 kez okundu.